e-hvtd v2.0 (9175)

關塞 quan tái
♦Cửa ải, đất hiểm yếu hoặc chỗ biên thùy xa xôi. ◇Đỗ Phủ : Quan tái tam thiên lí, Yên hoa nhất vạn trùng , (Thương xuân ).