e-hvtd v2.0 (9175)

石骨 thạch cốt
♦Đá nham cứng dắn. ◇Vương Viêm : Giản thủy bão thạch căn, Thạch cốt đa cám bích , (Du Nghiễn San ).