e-hvtd v2.0 (9175)

關山 quan san
♦Cửa ải và núi cao. Tỉ dụ dặm đường xa xôi hoặc đường đi khó khăn khổ sở.