e-hvtd v2.0 (9175)

上海 thượng hải
♦Tên thành thị lớn nhất, cũng là thương cảng và trung tâm kinh tế lớn nhất của Trung Quốc.