e-hvtd v2.0 (9175)

關河 quan hà
♦Chỉ ải Hàm Cốc và những ải Bồ Tân , Long Môn ... ở gần, cùng với sông Hoàng Hà .
♦Cửa ải núi và sông. Tỉ dụ đường đi xa xôi cách trở. ◇Trần Sư Đạo : Quan hà vạn lí đạo, Tử khứ hà đương quy , (Tống nội ).