e-hvtd v2.0 (9175)

府堂 phủ đường
♦Dinh quan. Cũng chỉ công đường sở quan.
♦Chỉ nhà cửa của quan phủ. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Phủ đường thâm ổn, liệu nhiên vô nhàn tạp nhân triếp cảm thiện nhập , (Khám bì ngoa đan chứng nhị lang thần ).