e-hvtd v2.0 (9175)

風波 phong ba
♦Sóng gió. ◇Ba Kim : Thuyền tại thủy diện lưu trứ, an ổn nhi tự nhiên, bất tằng kích khởi nhất điểm phong ba , , (Gia , Thập cửu).
♦Triều lưu. Tỉ dụ hình thế biến động. ◇Hậu Hán Thư : Khí hành thạch nhi ý lượng hề, tùy phong ba nhi phi dương , (Phùng Diễn truyện ).
♦Tỉ dụ sự dao động bất định hoặc cảnh khó khăn khổ sở. ◎Như: tuy chỉ tứ thập lai tuế đích nhân, nhiên nhi thế thượng đích phong ba kinh đắc đa liễu, hán lai khước tượng ngũ thập xuất ngoại , , .
♦Tranh chấp, rối loạn.
♦Chỉ Phong Ba đình . § Nơi Nhạc Phi bị hại. Dấu tích còn ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang ).