e-hvtd v2.0 (9175)

夙因 túc nhân
♦Nhân duyên từ trước, nhân duyên kiếp trước. ◇Nho lâm ngoại sử : Trịnh lão đa nghênh liễu xuất lai, ông tế nhất kiến, tài hiểu đắc tựu thị na niên hồi khứ đồng thuyền chi nhân, giá nhất phiên kết thân, chân thị túc nhân , 婿, , , (Đệ thập cửu hồi).