e-hvtd v2.0 (9175)

雁信 nhạn tín
♦Thư từ tin tức. § Tô Vũ đời Hán đi sứ Hung Nô, ở bên Hung Nô 19 năm, không được về Hán. Sau sứ giả vua Hán nói vua Hán đi săn, bắn được con chim nhạn, chân có buộc một giải lụa do Tô Vũ gửi về và cho biết ở chỗ nào. Vua Hung Nô mới thả cho Tô Vũ về (theo Hán Thư, Tô Vũ truyện ). Sau nhạn tín chỉ thư từ tin tức.
♦Chỉ người đưa thư tín. ◇Ôn Đình Quân : Nhược hướng Tam Tương phùng nhạn tín, Mạc từ thiên lí kí ngư ông , (Kí Tương Âm Diêm Thiếu Phủ khất điếu luân tử ).