e-hvtd v2.0 (9175)

白眉赤眼 bạch mi xích nhãn
♦Khi không, chẳng có lí do gì cả. ◇Hồng Lâu Mộng : Bạch mi xích nhãn nhi đích, tác thập ma khứ ni? Đáo để thuyết cú thoại nhi, dã tượng kiện sự a , , (Đệ tam tứ hồi) Chẳng có lí do gì cả, khi không sang đấy làm chi? Phải có một chuyện gì cho có việc chứ.