e-hvtd v2.0 (9175)

花燭 hoa chúc
♦Đuốc hoa. § Ngày xưa thường dùng đèn đuốc trang sức đẹp đẽ bày trong phòng tân hôn. ◇Giản Văn Đế : Tích thì kiều ngọc bộ, Hàm tu hoa chúc biên , (Vịnh nhân khí thiếp ).
♦Chỉ kết hôn. ◇Nho lâm ngoại sử : Lưỡng công tử tựu thác Trần Hòa Phủ tuyển định hoa chúc chi kì (Đệ thập hồi).