e-hvtd v2.0 (9175)

霜信 sương tín
♦Tin báo mùa sương đến. ◇Thẩm Quát : Bắc phương hữu bạch nhạn, tự nhạn nhi tiểu, sắc bạch, thu thâm tắc lai. Bạch nhạn chí tắc sương giáng, Hà Bắc nhân vị chi "sương tín" , , , . , (Mộng khê bút đàm , Tạp chí nhất ).
♦Mùa sương. ◇Tát Đô Lạt : Chỉ khủng Hoài nam sương tín tảo, Giáng sa lung chúc dạ thâm khan , (Tam ích đường phù dung ).