e-hvtd v2.0 (9175)

有機 hữu cơ
♦Nguyên chỉ có quan hệ với sinh vật thể hoặc đến từ sinh vật thể. ◎Như: hữu cơ pha li thủy tinh hữu cơ.
♦Chỉ sự liên quan hỗ tương giữa các bộ phận cấu thành sự vật vốn có tính thống nhất bất khả phân. ◇Vương Lực : Tư duy hòa ngữ ngôn thị hữu cơ địa liên hệ trứ đích, bất khả phân cát đích , (Long trùng tịnh điêu trai văn tập , La tập hòa ngữ ngôn ).
♦Có cơ hội. ◎Như: hữu cơ khả thừa .