e-hvtd v2.0 (9175)

致死 trí tử
♦Chết, dẫn đến tử vong. ◎Như: nhân bệnh trí tử .
♦Liều mạng, đem hết sức lực ra làm không sợ chết. ◇Tư Mã Quang : Ngã chi tướng sĩ, tất trí tử dữ nhữ chiến hĩ , (Quách Tử Nghi đan kị thối địch 退).