e-hvtd v2.0 (9175)

陡然 đẩu nhiên
♦☆Tương tự: sậu nhiên , đột nhiên 。.
♦Bỗng nhiên, đột nhiên. ◇Hồng Thăng : Phong lưu đẩu nhiên một hạ tràng (Trường sanh điện 殿, Tư tế ) Phong lưu bỗng chốc kết cục chẳng ra gì.