e-hvtd v2.0 (9175)

風露 phong lộ
♦Gió và sương. ◇Hàn Phi Tử : Thì vũ giáng tập, khoáng dã nhàn tĩnh, nhi dĩ hôn thần phạm san xuyên, tắc phong lộ chi trảo giác hại chi , , , (Giải lão ).
♦Phong hàn, cảm mạo. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Na lão ma hựu thị cao niên, thuyền thượng tảo vãn cảm mạo ta phong lộ, nhất bệnh bất khởi , , (Quyển thập nhị).