e-hvtd v2.0 (9175)

慰問 úy vấn
♦☆Tương tự: thỉnh an , trí ý , tồn hậu , tồn vấn , úy lạo .
♦Thăm hỏi, vấn an. ◎Như: úy vấn thương hoạn .