e-hvtd v2.0 (9175)

漲幅 trướng phúc
♦Mức độ tăng giá vật phẩm. ◎Như: căn cứ báo tái, kim niên dân sanh dụng phẩm đích trướng phúc bỉ vãng niên tăng gia phả đa , .