e-hvtd v2.0 (9175)

爛熳 lạn mạn
♦Rực rỡ. ◇Thiền Uyển Tập Anh : Uyển trung hoa lạn mạn, Ngạn thượng thảo li phi , (Viên Chiếu Thiền sư ) Trong vườn hoa rực rỡ, Trên bờ cỏ tràn lan.
♦Ngủ say. ◇Đỗ Phủ : Chúng sồ lạn mạn thụy (Bành nha hành ) Lũ gà con ngủ li bì.