e-hvtd v2.0 (9175)

杏園 hạnh viên
♦Vườn trồng cây hạnh. ◇Lưu Trường Khanh : Tịch tịch cô oanh đề hạnh viên, Liêu liêu nhất khuyển phệ đào nguyên , (Quá trịnh San Nhân sở cư ).
♦Tên vườn ở Tây An 西 thuộc tỉnh Thiểm Tây 西. Nhà Đường cho các học trò đỗ tiến sĩ vào ăn yến ở vườn hạnh nên tục mới gọi các người thi đỗ là được vào Hạnh Viên .
♦Phiếm chỉ nơi các tân khoa tiến sĩ đi chơi yến tiệc.
♦Tên một cửa bến đò sông Hoàng Hà (ngày xưa). ◇Đỗ Phủ : Thổ Môn bích thậm kiên, Hạnh Viên độ diệc nan , (Thùy lão biệt ).