e-hvtd v2.0 (9175)

首鼠 thủ thử
♦Trù trừ, du di, do dự. § Cũng gọi là thủ thi .
♦Ngóng đợi, tiến lui không định.