e-hvtd v2.0 (9175)

瞞怨 man oán
♦Trách móc, oán trách. § Cũng như man oán . ◇Hồ Chánh : Tha môn tựu hỗ tương gian man oán khởi lai, tịnh thả hựu hồi tưởng đáo dĩ tiền tương xử đích nhật tử , (Lưỡng cá xảo tức phụ , Nhị). ◇Kinh kịch : Chủ công bất tất man oán, Dực Đức như thử mạo thất, dã tiêu khứ Chu Lang nhất ta duệ khí , , (Thủ nam quận , Đệ tứ tràng ).