e-hvtd v2.0 (9175)

藩衛 phiên vệ
♦Bình chướng, lá chắn. ◇Hậu Hán Thư : Kim Lương Châu thiên hạ yếu xung, quốc gia phiên vệ , (Phó Tiếp truyện ).
♦Bảo vệ. ◇Tư trị thông giám : Kim phương trấn cường thịnh, tể tướng quyền khinh, nghi mật thụ phúc tâm ư ngoại dĩ tự phiên vệ , , (Tấn An Đế Long An nhị niên ).
♦Chỉ chư hầu. ◇Minh sử : Phi sở dĩ sùng bổn chi, hậu phiên vệ dã , (Túc Vương Anh truyện ).