e-hvtd v2.0 (9175)

君門 quân môn
♦Cửa cung vua. Cũng chỉ kinh thành. ◇Tân Đường Thư : Quân môn vạn trùng, bất đắc cáo tố, sĩ nhân vô sở quy hóa, bách tính vô sở quy mệnh , , , (Lưu Phần truyện ).