e-hvtd v2.0 (9175)

侵漁 xâm ngư
♦Cướp đoạt bóc lột tài vật của người khác. ◇Hán Thư : Đốc đại gian hoạt thiện lộng binh giả, giai tiện vi gian ư ngoại, nạo loạn châu quận, hóa lộ vi thị, xâm ngư bách tính , 便, , , (Vương Mãng truyện ).