e-hvtd v2.0 (9175)

苦慢 khổ mạn
♦Đồ vật làm ra thô kém, không chắc chắn. ◇Hoài Nam Tử : Công sự khổ mạn, tác vi dâm xảo, tất hành kì tội , , (Thì tắc ).