e-hvtd v2.0 (9175)

夜作 dạ tác
♦Làm việc ban đêm. ◇Hậu Hán Thư : Cựu chế cấm dân dạ tác, dĩ phòng hỏa tai , (Liêm Phạm truyện ) Chế độ xưa cấm dân làm việc ban đêm, để phòng ngừa hỏa hoạn.
♦Chợ đêm. ◇Dụ thế minh ngôn : Vãn phạn quá liễu, an bài Triệu Chánh tại khách phòng lí thụy, Hầu Hưng phu phụ tại môn tiền tố dạ tác , , (Quyển tam thập lục, Tống tứ công đại náo cấm hồn trương ) Ăn tối xong, thu xếp cho Triệu Chánh ở phòng khách ngủ, vợ chồng Hầu Hưng bán chợ đêm trước cửa nhà.