e-hvtd v2.0 (9175)

外國 ngoại quốc
♦Nước ngoài, quốc gia không kể bổn quốc. ☆Tương tự: phiên bang , dị bang . ★Tương phản: bổn quốc , tổ quốc . ◇Hồng Lâu Mộng : Nhĩ đáo ngã na lí khứ, tựu thuyết ngã môn giá lí hữu nhất cá ngoại quốc mĩ nhân lai liễu , (Đệ ngũ thập nhị hồi) Mày sang bên nhà, nói là có một mĩ nhân nước ngoài đến chơi.