e-hvtd v2.0 (9175)

少不得 thiểu bất đắc
♦☆Tương tự: thiểu bất đích , miễn bất điệu , thiểu bất liễu .
♦Không thiếu được. ◇Nho lâm ngoại sử : Cô lão da kim phi tích bỉ, thiểu bất đắc hữu nhân bả ngân tử tống thượng môn lai cấp tha dụng, chỉ phạ cô lão da hoàn bất hi hãn , , (Đệ tam hồi).
♦Không thể không, không miễn khỏi, đành phải. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhĩ huynh đệ hựu bất tại gia, hựu một cá thương lượng, thiểu bất đắc nã tiền khứ điếm bổ , , (Đệ lục bát hồi) Chị em lại đi vắng, không có người để bàn bạc, tôi đành phải lấy tiền ra đắp điếm.