e-hvtd v2.0 (9175)

隨機應變 tùy cơ ứng biến
♦☆Tương tự: kiến phong sử đà 使, kiến cơ hành sự , nhân thì chế nghi .
♦Khi lâm sự biết khéo léo biến thông đối phó. ◇Tây du kí 西: Nhược đáo na vô tế vô chủ đích thì tiết, khả dĩ tùy cơ ứng biến, cứu đắc nhĩ cấp khổ chi tai , , (Đệ nhất ngũ hồi) (Bồ Tát nói với Hành Giả) Nếu gặp phải lúc không còn trông cậy ai cứu giúp được nữa, có thể tùy cơ ứng biến, (đem ra dùng ba sợi lông cứu mạng này — biến hóa từ ba lá cây cành dương liễu), sẽ cứu ngươi khỏi tai nạn cấp bách.