e-hvtd v2.0 (9175)

況且 huống thả
♦Hơn nữa, vả chăng, ngoài ra. § Cũng nói: hà huống , nhi thả . ◎Như: Thượng Hải địa phương na ma đại, huống thả nhĩ hựu bất tri đạo tha đích địa chỉ, nhất hạ tử chẩm ma năng trảo đáo tha ni? , , ? đất Thượng Hải rộng lớn như thế, hơn nữa bạn lại không biết địa chỉ, thì làm sao trong chốc lát tìm thấy anh ấy được. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Thứ nhật Phan phụ tựu bức nhi tử xuất ngoại khứ liễu, Tích Châu độc tự nhất cá, việt việt thê hoàng, hữu tình vô tự. Huống thả thị cá kiều dưỡng đích nữ nhi, tân lai đích tức phụ, mạc đầu lộ bất trứ, một cá thị xứ, chung nhật muộn muộn quá liễu , , , . , , , , (Quyển nhị).