e-hvtd v2.0 (9175)

安歇 an hiết
♦Nghỉ ngơi, hưu tức. ◇Thủy hử truyện : Chúng đầu lĩnh tống Triều Cái đẳng chúng nhân quan hạ khách quán nội an hiết, tự hữu lai đích nhân phục thị , (Đệ thập cửu hồi) Các đầu mục đưa những người tùy tùng của Triều Cái xuống quán khách dưới cửa quan để nghỉ ngơi, có người hầu hạ.
♦Ngủ. ◇Thanh bình san đường thoại bổn : Nhĩ tự tiên khứ an hiết, minh nhật tảo khởi , (Khoái chủy lí thúy liên kí ).