e-hvtd v2.0 (9175)

惑眾 hoặc chúng
♦Mê hoặc người ta. ◇Tây du kí 西: Nhược vô vũ... tức thì cản xuất Trường An, bất hứa tại thử hoặc chúng ..., (Đệ cửu hồi).
♦Người bị mê hoặc. ◇Giản Văn Đế : Niết bàn bảo trạo, tiếp hoặc chúng ư bối lưu; từ bi quang minh, chiếu quần mê ư vị hiểu , ; , ("Bồ đề thụ tụng" Tự《).