e-hvtd v2.0 (9175)

洒然 tẩy nhiên
♦Sợ hoảng, sửng sốt. ◇Trang Tử : Ngô tẩy nhiên dị chi (Canh Tang Sở ) Ta sửng sốt lấy làm lạ.