e-hvtd v2.0 (9175)

作態 tác thái
♦Cố ý làm ra vẻ, làm ra như là. ◇Liệt nữ truyện : Nhập tắc loạn phát hoại hình, xuất tắc yểu điệu tác thái , (Tào Thế Thúc thê truyện ).