e-hvtd v2.0 (9175)

等不及 đẳng bất cập
♦Không đợi được. § Cũng như: đẳng bất đắc . ◎Như: thái tài thượng trác, tha môn tựu đẳng bất cập đích tiên động oản khoái liễu , .