e-hvtd v2.0 (9175)

屁滾尿流 thí cổn niệu lưu
♦Sợ chết khiếp; vãi cứt té đái. ◇Thủy hử truyện : Giá nhất can nhân hách đắc thí cổn niệu lưu, phi bôn Tế Châu khứ liễu 尿, (Đệ thất ngũ hồi).
♦Vui mừng hết sức, hưng phấn dị thường. ◇Kim Bình Mai : Giá bà tử thính kiến, hỉ hoan đích thí cổn niệu lưu, một khẩu thuyết: Hoàn thị Vũ nhị ca tri lễ , 尿, : (Đệ bát thất hồi).
♦Hình dung khốn đốn, thảm hại. ◇Thủy hử truyện : Tiên đầu tam cá nhân, tại tam chích tửu hang lí, na lí tránh trát đắc khởi. Hậu diện lưỡng cá nhân, tại địa hạ ba bất động. Giá kỉ cá hỏa gia đảo tử, đả đắc thí cổn niệu lưu, quai đích tẩu liễu nhất cá , , . , . , 尿, (Đệ nhị cửu hồi) Ba thằng đầu tiên ngoi ngóp trong ba vại rượu không tài nào lên nổi. Còn hai đứa sau thì nằm trên đất bò không được. Mấy đứa trong bọn bị đòn một trận khốn đốn, riêng có một đứa tinh khôn là chạy thoát.