e-hvtd v2.0 (9175)

問候 vấn hậu
♦☆Tương tự: thỉnh an , trí ý , tồn hậu , tồn vấn , úy lạo , úy vấn .
♦Thăm hỏi, vấn an. ◇Ba Kim : Tha yếu tam muội tả tín đại tha vấn hậu nhị muội (Thu , Nhất).