e-hvtd v2.0 (9175)

齋壇 trai đàn
♦Chỗ đất bằng phẳng đắp cao để cúng tế trời đất. ◇Đường Ngạn Khiêm : Bắc đẩu trai đàn thiên tịch tịch, Đông phong tiên đỗng thảo tam tam , 毿毿 (Du dương minh đỗng ).
♦Đàn tràng cho tăng sĩ, đạo sĩ tụng kinh và cúng bái Phật, thần...