e-hvtd v2.0 (9175)

化齋 hóa trai
♦Tăng ni, đạo sĩ xin bố thí. ◇Tây du kí 西: Trẫm hựu hữu nhất cá tử kim bát vu, tống nhĩ đồ trung hóa trai nhi dụng , (Đệ nhất nhị hồi).