e-hvtd v2.0 (9175)

有舊 hữu cựu
♦Ngày trước dã từng quen biết giao hảo. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Thần Triệu kí bất thức chi, duyên nhị nữ tiện hô kì tính, như tự hữu cựu, nãi tương kiến hân hỉ , 便, , (U minh lục , Lưu Thần Nguyễn Triệu ).