e-hvtd v2.0 (9175)

腳踏實地 cước đạp thật địa
♦Làm việc thiết thật, cẩn thận, chắc chắn. ◇Văn minh tiểu sử : Hiện tại vãn hồi chi pháp, tu yếu bộ bộ cước đạp thật địa, bất tác hư không chi sự , , (Đệ tứ bát hồi).