e-hvtd v2.0 (9175)

人不知鬼不覺 nhân bất tri quỷ bất giác
♦Người không biết, ma chẳng hay. § Ý nói rất bí mật, không ai hay biết. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Thừa thử mộ dạ vô nhân, tựu phiền nhĩ thuyền tái đáo na lí, tiễu tiễu địa mai liễu. Nhân bất tri, quỷ bất giác , , . , (Quyển nhị nhị).