e-hvtd v2.0 (9175)

往者不可及來者猶可待 vãng giả bất khả cập...
♦Quá khứ không thể vãn hồi, nhưng tương lai vẫn có hi vọng. § Ý nói nắm bắt kịp thời. ◇Hán Thư : Vãng giả bất khả cập, lai giả do khả đãi, năng minh kì thế giả vị chi thiên tử , , (Trào Thác truyện ).