e-hvtd v2.0 (9175)

境地 cảnh địa
♦Tình huống, tình cảnh. ◎Như: ngã môn mục tiền đích cảnh địa thập phần nguy cấp .