e-hvtd v2.0 (9175)

領館 lĩnh quán
♦Cũng nói là lĩnh sự quán tòa lãnh sự. § Tiếng Pháp: consulat.