e-hvtd v2.0 (9175)

微信 vi tín
♦Pinyin: wēixìn (tiếng Anh: WeChat) là một ứng dụng điện thoại di động dùng cho truyền thông đoản tín dưới dạng văn tự, âm thanh và video (do công ti Tencent Holdings Limited phát triển).