e-hvtd v2.0 (9175)

移交 di giao
♦Chuyển giao. § Đem quyền hành quản lí, xử trí sự vật trao cho người khác tiếp tục.
♦☆Tương tự: giao đại , giao tiếp , giao tá .