e-hvtd v2.0 (9175)

程序 trình tự
♦Chương trình. § Danh từ điện toán. Tiếng Anh: program. ◎Như: trình tự thiết kế lập trình, viết chương trình (điện toán).