e-hvtd v2.0 (9175)

窅然 yểu nhiên
♦Trướng nhiên, bâng khuâng, buồn bã. ◇Trang Tử : Yểu nhiên táng kì thiên hạ yên (Tiêu dao du ) (Vua Nghiêu) bâng khuâng quên mất thiên hạ của mình.
♦Sâu xa. ◇Trang Tử : Phù đạo, yểu nhiên nan ngôn tai! , (Trí bắc du ) Kìa đạo, sâu xa khó nói lắm! (Nhượng Tống dịch).